Quotes about con nguoi

Nếu tôi định làm thằng ngu thì tôi sẽ làm thằng ngu vì chính tôi tự nguyện.
“ Nếu tôi định làm thằng ngu thì tôi sẽ làm thằng ngu vì chính tôi tự nguyện. “
-Johann Sebastian Bach-

Nếu tôi định làm thằng ngu thì tôi sẽ làm thằng ngu vì chính tôi tự nguyện.