Quotes by Vito Corleone

Article thumbnail
“ Lời từ chối không phải là hành động của một người bạn. “
-Vito Corleone-

Lời từ chối không phải là hành động của một người bạn.

Introducing The Vito Corleone