Vito Corleone -Không bao giờ được ghét kẻ thù của mình. Nó...

Article thumbnail
“ Không bao giờ được ghét kẻ thù của mình. Nó làm ảnh hưởng đến phán đoán bản thân. “
Vito Corleone

Không bao giờ được ghét kẻ thù của mình. Nó làm ảnh hưởng đến phán đoán bản thân.

Article thumbnail
“ Không bao giờ được ghét kẻ thù của mình. Nó làm ảnh hưởng đến phán đoán bản thân. “
Vito Corleone

Không bao giờ được ghét kẻ thù của mình. Nó làm ảnh hưởng đến phán đoán bản thân.

Article thumbnail
“ Không bao giờ được ghét kẻ thù của mình. Nó làm ảnh hưởng đến phán đoán bản thân. “
Vito Corleone

Không bao giờ được ghét kẻ thù của mình. Nó làm ảnh hưởng đến phán đoán bản thân.

Article thumbnail
“ Không bao giờ được ghét kẻ thù của mình. Nó làm ảnh hưởng đến phán đoán bản thân. “
Vito Corleone

Không bao giờ được ghét kẻ thù của mình. Nó làm ảnh hưởng đến phán đoán bản thân.

Article thumbnail
“ Không bao giờ được ghét kẻ thù của mình. Nó làm ảnh hưởng đến phán đoán bản thân. “
Vito Corleone

Không bao giờ được ghét kẻ thù của mình. Nó làm ảnh hưởng đến phán đoán bản thân.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue