Quotes by Uchiha Itachi

Article thumbnail
“ Trở thành Hokage không có nghĩa là người ta sẽ công nhân cậu , mà chỉ khi được Mọi Người công nhận cậu mới có thể trở thành Hokage. “
-Uchiha Itachi-

Trở thành Hokage không có nghĩa là người ta sẽ công nhân cậu , mà chỉ khi được Mọi Người công nhận cậu mới có thể trở thành Hokage.

Introducing The Uchiha Itachi