Yami Yugi -Kẻ nào làm tổn thương người khác cũng sẽ làm...

Article thumbnail
“ Kẻ nào làm tổn thương người khác cũng sẽ làm tổn thương chính mình. “
Yami Yugi

Kẻ nào làm tổn thương người khác cũng sẽ làm tổn thương chính mình.

Article thumbnail
“ Kẻ nào làm tổn thương người khác cũng sẽ làm tổn thương chính mình. “
Yami Yugi

Kẻ nào làm tổn thương người khác cũng sẽ làm tổn thương chính mình.

Article thumbnail
“ Kẻ nào làm tổn thương người khác cũng sẽ làm tổn thương chính mình. “
Yami Yugi

Kẻ nào làm tổn thương người khác cũng sẽ làm tổn thương chính mình.

Article thumbnail
“ Kẻ nào làm tổn thương người khác cũng sẽ làm tổn thương chính mình. “
Yami Yugi

Kẻ nào làm tổn thương người khác cũng sẽ làm tổn thương chính mình.

Article thumbnail
“ Kẻ nào làm tổn thương người khác cũng sẽ làm tổn thương chính mình. “
Yami Yugi

Kẻ nào làm tổn thương người khác cũng sẽ làm tổn thương chính mình.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue