Victor Hugo -Tiếng cười là mặt trời đuổi mùa đông khỏi gương...

Article thumbnail
“ Tiếng cười là mặt trời đuổi mùa đông khỏi gương mặt con người. “
Victor Hugo

Tiếng cười là mặt trời đuổi mùa đông khỏi gương mặt con người.

Article thumbnail
“ Tiếng cười là mặt trời đuổi mùa đông khỏi gương mặt con người. “
Victor Hugo

Tiếng cười là mặt trời đuổi mùa đông khỏi gương mặt con người.

Article thumbnail
“ Tiếng cười là mặt trời đuổi mùa đông khỏi gương mặt con người. “
Victor Hugo

Tiếng cười là mặt trời đuổi mùa đông khỏi gương mặt con người.

Article thumbnail
“ Tiếng cười là mặt trời đuổi mùa đông khỏi gương mặt con người. “
Victor Hugo

Tiếng cười là mặt trời đuổi mùa đông khỏi gương mặt con người.

Article thumbnail
“ Tiếng cười là mặt trời đuổi mùa đông khỏi gương mặt con người. “
Victor Hugo

Tiếng cười là mặt trời đuổi mùa đông khỏi gương mặt con người.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue