Quintilian -Trong khi chúng ta suy xét làm thế nào để...

Article thumbnail
“ Trong khi chúng ta suy xét làm thế nào để bắt đầu một điều, nó trở nên quá muộn để bắt đầu nó. “
Quintilian

Trong khi chúng ta suy xét làm thế nào để bắt đầu một điều, nó trở nên quá muộn để bắt đầu nó.

Article thumbnail
“ Trong khi chúng ta suy xét làm thế nào để bắt đầu một điều, nó trở nên quá muộn để bắt đầu nó. “
Quintilian

Trong khi chúng ta suy xét làm thế nào để bắt đầu một điều, nó trở nên quá muộn để bắt đầu nó.

Article thumbnail
“ Trong khi chúng ta suy xét làm thế nào để bắt đầu một điều, nó trở nên quá muộn để bắt đầu nó. “
Quintilian

Trong khi chúng ta suy xét làm thế nào để bắt đầu một điều, nó trở nên quá muộn để bắt đầu nó.

Article thumbnail
“ Trong khi chúng ta suy xét làm thế nào để bắt đầu một điều, nó trở nên quá muộn để bắt đầu nó. “
Quintilian

Trong khi chúng ta suy xét làm thế nào để bắt đầu một điều, nó trở nên quá muộn để bắt đầu nó.

Article thumbnail
“ Trong khi chúng ta suy xét làm thế nào để bắt đầu một điều, nó trở nên quá muộn để bắt đầu nó. “
Quintilian

Trong khi chúng ta suy xét làm thế nào để bắt đầu một điều, nó trở nên quá muộn để bắt đầu nó.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue