Iwasawa -Nếu như sống mà không có ước mơ thì cũng...

Article thumbnail
“ Nếu như sống mà không có ước mơ thì cũng như người đã chết rồi vậy. “
Iwasawa

Nếu như sống mà không có ước mơ thì cũng như người đã chết rồi vậy.

Article thumbnail
“ Nếu như sống mà không có ước mơ thì cũng như người đã chết rồi vậy. “
Iwasawa

Nếu như sống mà không có ước mơ thì cũng như người đã chết rồi vậy.

Article thumbnail
“ Nếu như sống mà không có ước mơ thì cũng như người đã chết rồi vậy. “
Iwasawa

Nếu như sống mà không có ước mơ thì cũng như người đã chết rồi vậy.

Article thumbnail
“ Nếu như sống mà không có ước mơ thì cũng như người đã chết rồi vậy. “
Iwasawa

Nếu như sống mà không có ước mơ thì cũng như người đã chết rồi vậy.

Article thumbnail
“ Nếu như sống mà không có ước mơ thì cũng như người đã chết rồi vậy. “
Iwasawa

Nếu như sống mà không có ước mơ thì cũng như người đã chết rồi vậy.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue