Aramaki Takahiro -Con người là vậy, vẫn luôn vô tình bị tổn...

Article thumbnail
“ Con người là vậy, vẫn luôn vô tình bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác. “
Aramaki Takahiro

Con người là vậy, vẫn luôn vô tình bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác.

Article thumbnail
“ Con người là vậy, vẫn luôn vô tình bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác. “
Aramaki Takahiro

Con người là vậy, vẫn luôn vô tình bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác.

Article thumbnail
“ Con người là vậy, vẫn luôn vô tình bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác. “
Aramaki Takahiro

Con người là vậy, vẫn luôn vô tình bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác.

Article thumbnail
“ Con người là vậy, vẫn luôn vô tình bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác. “
Aramaki Takahiro

Con người là vậy, vẫn luôn vô tình bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác.

Article thumbnail
“ Con người là vậy, vẫn luôn vô tình bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác. “
Aramaki Takahiro

Con người là vậy, vẫn luôn vô tình bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác.

Article thumbnail
“ Con người là vậy, vẫn luôn vô tình bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác. “
Aramaki Takahiro

Con người là vậy, vẫn luôn vô tình bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác.

Article thumbnail
“ Con người là vậy, vẫn luôn vô tình bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác. “
Aramaki Takahiro

Con người là vậy, vẫn luôn vô tình bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác.

Article thumbnail
“ Con người là vậy, vẫn luôn vô tình bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác. “
Aramaki Takahiro

Con người là vậy, vẫn luôn vô tình bị tổn thương hoặc làm tổn thương người khác.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue