Quotes by Walt Disney

Article thumbnail
“ Sáng tạo không có giới hạn. Giới hạn nằm ở trí tưởng tượng của bạn. “
-Walt Disney-

Sáng tạo không có giới hạn. Giới hạn nằm ở trí tưởng tượng của bạn.

Introducing The Walt Disney