Quotes about thoi gian

Bạn có thể trì hoãn một điều gì đó nhưng thời gian thì không.
“ Bạn có thể trì hoãn một điều gì đó nhưng thời gian thì không. “
-Khuyết danh-

Bạn có thể trì hoãn một điều gì đó nhưng thời gian thì không.