Quotes about thay co

Người thầy là người rút ra nhiều nhất từ bài giảng, và người thầy thực sự cũng là một người trò.
“ Người thầy là người rút ra nhiều nhất từ bài giảng, và người thầy thực sự cũng là một người trò. “
-Elbert Hubbard-

Người thầy là người rút ra nhiều nhất từ bài giảng, và người thầy thực sự cũng là một người trò.