Quotes by Platon

Article thumbnail
“ Hạnh phúc lớn nhất là sống hài lòng từng chút một “
-Platon-

Hạnh phúc lớn nhất là sống hài lòng từng chút một

Introducing The Platon