Quotes by P. J. O'Rourke

Article thumbnail
“ Mọi người đều mong muốn cứu lấy cả trái đất, nhưng lại không có ai muốn giúp mẹ mình rửa bát. “
-P. J. O'Rourke-

Mọi người đều mong muốn cứu lấy cả trái đất, nhưng lại không có ai muốn giúp mẹ mình rửa bát.

Introducing The P. J. O'Rourke