Quotes by Houtarou Oreki

Article thumbnail
“ Càng thiếu kiến thức, càng thích thể hiện. “
-Houtarou Oreki-

Càng thiếu kiến thức, càng thích thể hiện.

Introducing The Houtarou Oreki