Quotes by 1977 Vlog

Article thumbnail
“ Tạo hóa đã quá keo kiệt với bộ não của ông. “
-1977 Vlog-

Tạo hóa đã quá keo kiệt với bộ não của ông.

Introducing The 1977 Vlog