Quotes by Yanagi

Article thumbnail
“ Tớ cũng biết mình chưa đủ tuổi để dạy đời ai. Nhưng tớ hiểu rằng nếu có người chết đi thì sẽ có người phải đau khổ. Vì thế chẳng có cuộc sống nào là không đáng quí cả. “
-Yanagi-

Tớ cũng biết mình chưa đủ tuổi để dạy đời ai. Nhưng tớ hiểu rằng nếu có người chết đi thì sẽ có người phải đau khổ. Vì thế chẳng có cuộc sống nào là không đáng quí cả.

Introducing The Yanagi