Quotes by Rainer Maria Rilke

Article thumbnail
“ Bản chất một người không phụ thuộc vào cuộc nói chuyện gần nhất mà thể hiện trong toàn bộ mối quan hệ. “
-Rainer Maria Rilke-

Bản chất một người không phụ thuộc vào cuộc nói chuyện gần nhất mà thể hiện trong toàn bộ mối quan hệ.

Introducing The Rainer Maria Rilke