Quotes by Mẹ Têrêsa

Article thumbnail
“ Nếu bạn phán xét người khác, bạn chẳng còn thời gian để yêu thương họ nữa. “
-Mẹ Têrêsa-

Nếu bạn phán xét người khác, bạn chẳng còn thời gian để yêu thương họ nữa.

Introducing The Mẹ Têrêsa