Quotes by Donald Trump

Article thumbnail
“ Đã mất công nghĩ, tại sao bạn không nghĩ lớn? “
-Donald Trump-

Đã mất công nghĩ, tại sao bạn không nghĩ lớn?

Introducing The Donald Trump