Khuyết danh -Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có lành lại...

Article thumbnail
“ Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có lành lại nhưng vết thương lòng thì khó mà lành lại được. “
Khuyết danh

Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có lành lại nhưng vết thương lòng thì khó mà lành lại được.

Article thumbnail
“ Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có lành lại nhưng vết thương lòng thì khó mà lành lại được. “
Khuyết danh

Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có lành lại nhưng vết thương lòng thì khó mà lành lại được.

Article thumbnail
“ Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có lành lại nhưng vết thương lòng thì khó mà lành lại được. “
Khuyết danh

Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có lành lại nhưng vết thương lòng thì khó mà lành lại được.

Article thumbnail
“ Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có lành lại nhưng vết thương lòng thì khó mà lành lại được. “
Khuyết danh

Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có lành lại nhưng vết thương lòng thì khó mà lành lại được.

Article thumbnail
“ Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có lành lại nhưng vết thương lòng thì khó mà lành lại được. “
Khuyết danh

Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có lành lại nhưng vết thương lòng thì khó mà lành lại được.

Article thumbnail
“ Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có lành lại nhưng vết thương lòng thì khó mà lành lại được. “
Khuyết danh

Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có lành lại nhưng vết thương lòng thì khó mà lành lại được.

Article thumbnail
“ Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có lành lại nhưng vết thương lòng thì khó mà lành lại được. “
Khuyết danh

Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có lành lại nhưng vết thương lòng thì khó mà lành lại được.

Article thumbnail
“ Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có lành lại nhưng vết thương lòng thì khó mà lành lại được. “
Khuyết danh

Vết thương ngoài da sâu mấy cũng có lành lại nhưng vết thương lòng thì khó mà lành lại được.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue