Khuyết danh -Sao em đến với tôi trong lúc em buồn mà...

Article thumbnail
“ Sao em đến với tôi trong lúc em buồn mà lại bên cạnh người khác trong lúc em vui. “
Khuyết danh

Sao em đến với tôi trong lúc em buồn mà lại bên cạnh người khác trong lúc em vui.

Article thumbnail
“ Sao em đến với tôi trong lúc em buồn mà lại bên cạnh người khác trong lúc em vui. “
Khuyết danh

Sao em đến với tôi trong lúc em buồn mà lại bên cạnh người khác trong lúc em vui.

Article thumbnail
“ Sao em đến với tôi trong lúc em buồn mà lại bên cạnh người khác trong lúc em vui. “
Khuyết danh

Sao em đến với tôi trong lúc em buồn mà lại bên cạnh người khác trong lúc em vui.

Article thumbnail
“ Sao em đến với tôi trong lúc em buồn mà lại bên cạnh người khác trong lúc em vui. “
Khuyết danh

Sao em đến với tôi trong lúc em buồn mà lại bên cạnh người khác trong lúc em vui.

Article thumbnail
“ Sao em đến với tôi trong lúc em buồn mà lại bên cạnh người khác trong lúc em vui. “
Khuyết danh

Sao em đến với tôi trong lúc em buồn mà lại bên cạnh người khác trong lúc em vui.

Article thumbnail
“ Sao em đến với tôi trong lúc em buồn mà lại bên cạnh người khác trong lúc em vui. “
Khuyết danh

Sao em đến với tôi trong lúc em buồn mà lại bên cạnh người khác trong lúc em vui.

Article thumbnail
“ Sao em đến với tôi trong lúc em buồn mà lại bên cạnh người khác trong lúc em vui. “
Khuyết danh

Sao em đến với tôi trong lúc em buồn mà lại bên cạnh người khác trong lúc em vui.

Article thumbnail
“ Sao em đến với tôi trong lúc em buồn mà lại bên cạnh người khác trong lúc em vui. “
Khuyết danh

Sao em đến với tôi trong lúc em buồn mà lại bên cạnh người khác trong lúc em vui.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue