Khuyết danh -Tình cảm cứ phai nhạt theo năm tháng khi không...

Article thumbnail
“ Tình cảm cứ phai nhạt theo năm tháng khi không tồn tại sự chủ động của cả hai bên. Tình bạn cũng thế, tình yêu cũng vậy. “
Khuyết danh

Tình cảm cứ phai nhạt theo năm tháng khi không tồn tại sự chủ động của cả hai bên. Tình bạn cũng thế, tình yêu cũng vậy.

Article thumbnail
“ Tình cảm cứ phai nhạt theo năm tháng khi không tồn tại sự chủ động của cả hai bên. Tình bạn cũng thế, tình yêu cũng vậy. “
Khuyết danh

Tình cảm cứ phai nhạt theo năm tháng khi không tồn tại sự chủ động của cả hai bên. Tình bạn cũng thế, tình yêu cũng vậy.

Article thumbnail
“ Tình cảm cứ phai nhạt theo năm tháng khi không tồn tại sự chủ động của cả hai bên. Tình bạn cũng thế, tình yêu cũng vậy. “
Khuyết danh

Tình cảm cứ phai nhạt theo năm tháng khi không tồn tại sự chủ động của cả hai bên. Tình bạn cũng thế, tình yêu cũng vậy.

Article thumbnail
“ Tình cảm cứ phai nhạt theo năm tháng khi không tồn tại sự chủ động của cả hai bên. Tình bạn cũng thế, tình yêu cũng vậy. “
Khuyết danh

Tình cảm cứ phai nhạt theo năm tháng khi không tồn tại sự chủ động của cả hai bên. Tình bạn cũng thế, tình yêu cũng vậy.

Article thumbnail
“ Tình cảm cứ phai nhạt theo năm tháng khi không tồn tại sự chủ động của cả hai bên. Tình bạn cũng thế, tình yêu cũng vậy. “
Khuyết danh

Tình cảm cứ phai nhạt theo năm tháng khi không tồn tại sự chủ động của cả hai bên. Tình bạn cũng thế, tình yêu cũng vậy.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue