Khuyết danh -Chuyện cũ đã qua không nên nhắc lại. Quá khứ...

Article thumbnail
“ Chuyện cũ đã qua không nên nhắc lại. Quá khứ qua rồi cứ để nó ngủ yên. “
Khuyết danh

Chuyện cũ đã qua không nên nhắc lại. Quá khứ qua rồi cứ để nó ngủ yên.

Article thumbnail
“ Chuyện cũ đã qua không nên nhắc lại. Quá khứ qua rồi cứ để nó ngủ yên. “
Khuyết danh

Chuyện cũ đã qua không nên nhắc lại. Quá khứ qua rồi cứ để nó ngủ yên.

Article thumbnail
“ Chuyện cũ đã qua không nên nhắc lại. Quá khứ qua rồi cứ để nó ngủ yên. “
Khuyết danh

Chuyện cũ đã qua không nên nhắc lại. Quá khứ qua rồi cứ để nó ngủ yên.

Article thumbnail
“ Chuyện cũ đã qua không nên nhắc lại. Quá khứ qua rồi cứ để nó ngủ yên. “
Khuyết danh

Chuyện cũ đã qua không nên nhắc lại. Quá khứ qua rồi cứ để nó ngủ yên.

Article thumbnail
“ Chuyện cũ đã qua không nên nhắc lại. Quá khứ qua rồi cứ để nó ngủ yên. “
Khuyết danh

Chuyện cũ đã qua không nên nhắc lại. Quá khứ qua rồi cứ để nó ngủ yên.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue