Khuyết danh -毎日毎日、君の笑顔を見たい. - Mỗi ngày mỗi ngày anh đều muốn nhìn...

Article thumbnail
“ 毎日毎日、君の笑顔を見たい. - Mỗi ngày mỗi ngày anh đều muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt em. “
Khuyết danh

毎日毎日、君の笑顔を見たい. - Mỗi ngày mỗi ngày anh đều muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt em.

Article thumbnail
“ 毎日毎日、君の笑顔を見たい. - Mỗi ngày mỗi ngày anh đều muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt em. “
Khuyết danh

毎日毎日、君の笑顔を見たい. - Mỗi ngày mỗi ngày anh đều muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt em.

Article thumbnail
“ 毎日毎日、君の笑顔を見たい. - Mỗi ngày mỗi ngày anh đều muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt em. “
Khuyết danh

毎日毎日、君の笑顔を見たい. - Mỗi ngày mỗi ngày anh đều muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt em.

Article thumbnail
“ 毎日毎日、君の笑顔を見たい. - Mỗi ngày mỗi ngày anh đều muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt em. “
Khuyết danh

毎日毎日、君の笑顔を見たい. - Mỗi ngày mỗi ngày anh đều muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt em.

Article thumbnail
“ 毎日毎日、君の笑顔を見たい. - Mỗi ngày mỗi ngày anh đều muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt em. “
Khuyết danh

毎日毎日、君の笑顔を見たい. - Mỗi ngày mỗi ngày anh đều muốn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt em.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue