Khuyết danh -自分の能力以上の仕事を与えられるのは悪いことではない - Được giao phó một công việc vượt quá...

Article thumbnail
“ 自分の能力以上の仕事を与えられるのは悪いことではない - Được giao phó một công việc vượt quá sức mình thì ko phải là việc xấu. “
Khuyết danh

自分の能力以上の仕事を与えられるのは悪いことではない - Được giao phó một công việc vượt quá sức mình thì ko phải là việc xấu.

Article thumbnail
“ 自分の能力以上の仕事を与えられるのは悪いことではない - Được giao phó một công việc vượt quá sức mình thì ko phải là việc xấu. “
Khuyết danh

自分の能力以上の仕事を与えられるのは悪いことではない - Được giao phó một công việc vượt quá sức mình thì ko phải là việc xấu.

Article thumbnail
“ 自分の能力以上の仕事を与えられるのは悪いことではない - Được giao phó một công việc vượt quá sức mình thì ko phải là việc xấu. “
Khuyết danh

自分の能力以上の仕事を与えられるのは悪いことではない - Được giao phó một công việc vượt quá sức mình thì ko phải là việc xấu.

Article thumbnail
“ 自分の能力以上の仕事を与えられるのは悪いことではない - Được giao phó một công việc vượt quá sức mình thì ko phải là việc xấu. “
Khuyết danh

自分の能力以上の仕事を与えられるのは悪いことではない - Được giao phó một công việc vượt quá sức mình thì ko phải là việc xấu.

Article thumbnail
“ 自分の能力以上の仕事を与えられるのは悪いことではない - Được giao phó một công việc vượt quá sức mình thì ko phải là việc xấu. “
Khuyết danh

自分の能力以上の仕事を与えられるのは悪いことではない - Được giao phó một công việc vượt quá sức mình thì ko phải là việc xấu.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue