Khuyết danh -努力しない者に成功はない - Đối với những người không có nỗ lực...

Article thumbnail
“ 努力しない者に成功はない - Đối với những người không có nỗ lực thì không có khái niệm thành công. “
Khuyết danh

努力しない者に成功はない - Đối với những người không có nỗ lực thì không có khái niệm thành công.

Article thumbnail
“ 努力しない者に成功はない - Đối với những người không có nỗ lực thì không có khái niệm thành công. “
Khuyết danh

努力しない者に成功はない - Đối với những người không có nỗ lực thì không có khái niệm thành công.

Article thumbnail
“ 努力しない者に成功はない - Đối với những người không có nỗ lực thì không có khái niệm thành công. “
Khuyết danh

努力しない者に成功はない - Đối với những người không có nỗ lực thì không có khái niệm thành công.

Article thumbnail
“ 努力しない者に成功はない - Đối với những người không có nỗ lực thì không có khái niệm thành công. “
Khuyết danh

努力しない者に成功はない - Đối với những người không có nỗ lực thì không có khái niệm thành công.

Article thumbnail
“ 努力しない者に成功はない - Đối với những người không có nỗ lực thì không có khái niệm thành công. “
Khuyết danh

努力しない者に成功はない - Đối với những người không có nỗ lực thì không có khái niệm thành công.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue