Khuyết danh -Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận...

Article thumbnail
“ Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng. “
Khuyết danh

Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng.

Article thumbnail
“ Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng. “
Khuyết danh

Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng.

Article thumbnail
“ Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng. “
Khuyết danh

Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng.

Article thumbnail
“ Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng. “
Khuyết danh

Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng.

Article thumbnail
“ Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng. “
Khuyết danh

Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng.

Article thumbnail
“ Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng. “
Khuyết danh

Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng.

Article thumbnail
“ Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng. “
Khuyết danh

Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng.

Article thumbnail
“ Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng. “
Khuyết danh

Chồng giận thì vợ phải lui, Chồng giận, vợ giận thì dùi nó quăng.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue