Khuyết danh -Công nghệ được chi phối bởi hai loại người: người...

Article thumbnail
“ Công nghệ được chi phối bởi hai loại người: người hiểu những gì mình không quản lý, và người quản lý những gì mình không hiểu. “
Khuyết danh

Công nghệ được chi phối bởi hai loại người: người hiểu những gì mình không quản lý, và người quản lý những gì mình không hiểu.

Article thumbnail
“ Công nghệ được chi phối bởi hai loại người: người hiểu những gì mình không quản lý, và người quản lý những gì mình không hiểu. “
Khuyết danh

Công nghệ được chi phối bởi hai loại người: người hiểu những gì mình không quản lý, và người quản lý những gì mình không hiểu.

Article thumbnail
“ Công nghệ được chi phối bởi hai loại người: người hiểu những gì mình không quản lý, và người quản lý những gì mình không hiểu. “
Khuyết danh

Công nghệ được chi phối bởi hai loại người: người hiểu những gì mình không quản lý, và người quản lý những gì mình không hiểu.

Article thumbnail
“ Công nghệ được chi phối bởi hai loại người: người hiểu những gì mình không quản lý, và người quản lý những gì mình không hiểu. “
Khuyết danh

Công nghệ được chi phối bởi hai loại người: người hiểu những gì mình không quản lý, và người quản lý những gì mình không hiểu.

Article thumbnail
“ Công nghệ được chi phối bởi hai loại người: người hiểu những gì mình không quản lý, và người quản lý những gì mình không hiểu. “
Khuyết danh

Công nghệ được chi phối bởi hai loại người: người hiểu những gì mình không quản lý, và người quản lý những gì mình không hiểu.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue