Khuyết danh -Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp...

Article thumbnail
“ Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn. “
Khuyết danh

Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.

Article thumbnail
“ Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn. “
Khuyết danh

Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.

Article thumbnail
“ Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn. “
Khuyết danh

Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.

Article thumbnail
“ Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn. “
Khuyết danh

Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.

Article thumbnail
“ Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn. “
Khuyết danh

Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue