Khuyết danh -Ôi! Có biết bao nỗi thống khổ nằm trong cái...

Article thumbnail
“ Ôi! Có biết bao nỗi thống khổ nằm trong cái vòng nhẫn cưới nhỏ xíu. “
Khuyết danh

Ôi! Có biết bao nỗi thống khổ nằm trong cái vòng nhẫn cưới nhỏ xíu.

Article thumbnail
“ Ôi! Có biết bao nỗi thống khổ nằm trong cái vòng nhẫn cưới nhỏ xíu. “
Khuyết danh

Ôi! Có biết bao nỗi thống khổ nằm trong cái vòng nhẫn cưới nhỏ xíu.

Article thumbnail
“ Ôi! Có biết bao nỗi thống khổ nằm trong cái vòng nhẫn cưới nhỏ xíu. “
Khuyết danh

Ôi! Có biết bao nỗi thống khổ nằm trong cái vòng nhẫn cưới nhỏ xíu.

Article thumbnail
“ Ôi! Có biết bao nỗi thống khổ nằm trong cái vòng nhẫn cưới nhỏ xíu. “
Khuyết danh

Ôi! Có biết bao nỗi thống khổ nằm trong cái vòng nhẫn cưới nhỏ xíu.

Article thumbnail
“ Ôi! Có biết bao nỗi thống khổ nằm trong cái vòng nhẫn cưới nhỏ xíu. “
Khuyết danh

Ôi! Có biết bao nỗi thống khổ nằm trong cái vòng nhẫn cưới nhỏ xíu.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue