Khuyết danh -Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều...

Article thumbnail
“ Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá quên cả yêu. “
Khuyết danh

Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá quên cả yêu.

Article thumbnail
“ Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá quên cả yêu. “
Khuyết danh

Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá quên cả yêu.

Article thumbnail
“ Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá quên cả yêu. “
Khuyết danh

Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá quên cả yêu.

Article thumbnail
“ Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá quên cả yêu. “
Khuyết danh

Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá quên cả yêu.

Article thumbnail
“ Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá quên cả yêu. “
Khuyết danh

Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá quên cả yêu.

Article thumbnail
“ Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá quên cả yêu. “
Khuyết danh

Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá quên cả yêu.

Article thumbnail
“ Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá quên cả yêu. “
Khuyết danh

Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá quên cả yêu.

Article thumbnail
“ Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá quên cả yêu. “
Khuyết danh

Nhiều người yêu nhau lâu quá quên cả cưới. Nhiều người cưới nhau lâu quá quên cả yêu.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue