Khuyết danh -Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi...

Article thumbnail
“ Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là xa mặt nhưng không cách lòng. “
Khuyết danh

Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là xa mặt nhưng không cách lòng.

Article thumbnail
“ Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là xa mặt nhưng không cách lòng. “
Khuyết danh

Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là xa mặt nhưng không cách lòng.

Article thumbnail
“ Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là xa mặt nhưng không cách lòng. “
Khuyết danh

Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là xa mặt nhưng không cách lòng.

Article thumbnail
“ Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là xa mặt nhưng không cách lòng. “
Khuyết danh

Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là xa mặt nhưng không cách lòng.

Article thumbnail
“ Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là xa mặt nhưng không cách lòng. “
Khuyết danh

Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là xa mặt nhưng không cách lòng.

Article thumbnail
“ Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là xa mặt nhưng không cách lòng. “
Khuyết danh

Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là xa mặt nhưng không cách lòng.

Article thumbnail
“ Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là xa mặt nhưng không cách lòng. “
Khuyết danh

Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là xa mặt nhưng không cách lòng.

Article thumbnail
“ Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là xa mặt nhưng không cách lòng. “
Khuyết danh

Yêu xa là trông ngóng, là nhớ mong đến mỏi mòn, là xa mặt nhưng không cách lòng.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue