Khuyết danh -Người ta gặp nhau rồi mới yêu. Còn tôi yêu...

Article thumbnail
“ Người ta gặp nhau rồi mới yêu. Còn tôi yêu rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt. “
Khuyết danh

Người ta gặp nhau rồi mới yêu. Còn tôi yêu rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

Article thumbnail
“ Người ta gặp nhau rồi mới yêu. Còn tôi yêu rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt. “
Khuyết danh

Người ta gặp nhau rồi mới yêu. Còn tôi yêu rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

Article thumbnail
“ Người ta gặp nhau rồi mới yêu. Còn tôi yêu rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt. “
Khuyết danh

Người ta gặp nhau rồi mới yêu. Còn tôi yêu rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

Article thumbnail
“ Người ta gặp nhau rồi mới yêu. Còn tôi yêu rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt. “
Khuyết danh

Người ta gặp nhau rồi mới yêu. Còn tôi yêu rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

Article thumbnail
“ Người ta gặp nhau rồi mới yêu. Còn tôi yêu rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt. “
Khuyết danh

Người ta gặp nhau rồi mới yêu. Còn tôi yêu rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

Article thumbnail
“ Người ta gặp nhau rồi mới yêu. Còn tôi yêu rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt. “
Khuyết danh

Người ta gặp nhau rồi mới yêu. Còn tôi yêu rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

Article thumbnail
“ Người ta gặp nhau rồi mới yêu. Còn tôi yêu rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt. “
Khuyết danh

Người ta gặp nhau rồi mới yêu. Còn tôi yêu rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

Article thumbnail
“ Người ta gặp nhau rồi mới yêu. Còn tôi yêu rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt. “
Khuyết danh

Người ta gặp nhau rồi mới yêu. Còn tôi yêu rồi nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue