Khuyết danh -Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này không...

Article thumbnail
“ Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này không phải giữa sự sống và cái chết. Mà là em đứng trước mặt tôi nhưng tôi lại chẳng thể nào chạm tay tới được. “
Khuyết danh

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này không phải giữa sự sống và cái chết. Mà là em đứng trước mặt tôi nhưng tôi lại chẳng thể nào chạm tay tới được.

Article thumbnail
“ Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này không phải giữa sự sống và cái chết. Mà là em đứng trước mặt tôi nhưng tôi lại chẳng thể nào chạm tay tới được. “
Khuyết danh

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này không phải giữa sự sống và cái chết. Mà là em đứng trước mặt tôi nhưng tôi lại chẳng thể nào chạm tay tới được.

Article thumbnail
“ Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này không phải giữa sự sống và cái chết. Mà là em đứng trước mặt tôi nhưng tôi lại chẳng thể nào chạm tay tới được. “
Khuyết danh

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này không phải giữa sự sống và cái chết. Mà là em đứng trước mặt tôi nhưng tôi lại chẳng thể nào chạm tay tới được.

Article thumbnail
“ Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này không phải giữa sự sống và cái chết. Mà là em đứng trước mặt tôi nhưng tôi lại chẳng thể nào chạm tay tới được. “
Khuyết danh

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này không phải giữa sự sống và cái chết. Mà là em đứng trước mặt tôi nhưng tôi lại chẳng thể nào chạm tay tới được.

Article thumbnail
“ Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này không phải giữa sự sống và cái chết. Mà là em đứng trước mặt tôi nhưng tôi lại chẳng thể nào chạm tay tới được. “
Khuyết danh

Khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới này không phải giữa sự sống và cái chết. Mà là em đứng trước mặt tôi nhưng tôi lại chẳng thể nào chạm tay tới được.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue