Khuyết danh -Độ này bên em trời lạnh lắm, anh có rảnh...

Article thumbnail
“ Độ này bên em trời lạnh lắm, anh có rảnh không mình nắm tay? Xa mặt cách lòng anh đừng sợ, em sẽ ở đây, luôn đợi chờ. “
Khuyết danh

Độ này bên em trời lạnh lắm, anh có rảnh không mình nắm tay? Xa mặt cách lòng anh đừng sợ, em sẽ ở đây, luôn đợi chờ.

Article thumbnail
“ Độ này bên em trời lạnh lắm, anh có rảnh không mình nắm tay? Xa mặt cách lòng anh đừng sợ, em sẽ ở đây, luôn đợi chờ. “
Khuyết danh

Độ này bên em trời lạnh lắm, anh có rảnh không mình nắm tay? Xa mặt cách lòng anh đừng sợ, em sẽ ở đây, luôn đợi chờ.

Article thumbnail
“ Độ này bên em trời lạnh lắm, anh có rảnh không mình nắm tay? Xa mặt cách lòng anh đừng sợ, em sẽ ở đây, luôn đợi chờ. “
Khuyết danh

Độ này bên em trời lạnh lắm, anh có rảnh không mình nắm tay? Xa mặt cách lòng anh đừng sợ, em sẽ ở đây, luôn đợi chờ.

Article thumbnail
“ Độ này bên em trời lạnh lắm, anh có rảnh không mình nắm tay? Xa mặt cách lòng anh đừng sợ, em sẽ ở đây, luôn đợi chờ. “
Khuyết danh

Độ này bên em trời lạnh lắm, anh có rảnh không mình nắm tay? Xa mặt cách lòng anh đừng sợ, em sẽ ở đây, luôn đợi chờ.

Article thumbnail
“ Độ này bên em trời lạnh lắm, anh có rảnh không mình nắm tay? Xa mặt cách lòng anh đừng sợ, em sẽ ở đây, luôn đợi chờ. “
Khuyết danh

Độ này bên em trời lạnh lắm, anh có rảnh không mình nắm tay? Xa mặt cách lòng anh đừng sợ, em sẽ ở đây, luôn đợi chờ.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue