Khuyết danh -Yêu xa dường như rất mặn nồng, ngọt ngào. Bởi...

Article thumbnail
“ Yêu xa dường như rất mặn nồng, ngọt ngào. Bởi vì dường như có gian nan nên càng thêm quý trọng. “
Khuyết danh

Yêu xa dường như rất mặn nồng, ngọt ngào. Bởi vì dường như có gian nan nên càng thêm quý trọng.

Article thumbnail
“ Yêu xa dường như rất mặn nồng, ngọt ngào. Bởi vì dường như có gian nan nên càng thêm quý trọng. “
Khuyết danh

Yêu xa dường như rất mặn nồng, ngọt ngào. Bởi vì dường như có gian nan nên càng thêm quý trọng.

Article thumbnail
“ Yêu xa dường như rất mặn nồng, ngọt ngào. Bởi vì dường như có gian nan nên càng thêm quý trọng. “
Khuyết danh

Yêu xa dường như rất mặn nồng, ngọt ngào. Bởi vì dường như có gian nan nên càng thêm quý trọng.

Article thumbnail
“ Yêu xa dường như rất mặn nồng, ngọt ngào. Bởi vì dường như có gian nan nên càng thêm quý trọng. “
Khuyết danh

Yêu xa dường như rất mặn nồng, ngọt ngào. Bởi vì dường như có gian nan nên càng thêm quý trọng.

Article thumbnail
“ Yêu xa dường như rất mặn nồng, ngọt ngào. Bởi vì dường như có gian nan nên càng thêm quý trọng. “
Khuyết danh

Yêu xa dường như rất mặn nồng, ngọt ngào. Bởi vì dường như có gian nan nên càng thêm quý trọng.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue