Khuyết danh -Yêu xa là những lúc bất chợt em cười một...

Article thumbnail
“ Yêu xa là những lúc bất chợt em cười một mình khi nghĩ về anh. Yêu xa là khi con người ta sống và yêu bằng kỷ niệm. “
Khuyết danh

Yêu xa là những lúc bất chợt em cười một mình khi nghĩ về anh. Yêu xa là khi con người ta sống và yêu bằng kỷ niệm.

Article thumbnail
“ Yêu xa là những lúc bất chợt em cười một mình khi nghĩ về anh. Yêu xa là khi con người ta sống và yêu bằng kỷ niệm. “
Khuyết danh

Yêu xa là những lúc bất chợt em cười một mình khi nghĩ về anh. Yêu xa là khi con người ta sống và yêu bằng kỷ niệm.

Article thumbnail
“ Yêu xa là những lúc bất chợt em cười một mình khi nghĩ về anh. Yêu xa là khi con người ta sống và yêu bằng kỷ niệm. “
Khuyết danh

Yêu xa là những lúc bất chợt em cười một mình khi nghĩ về anh. Yêu xa là khi con người ta sống và yêu bằng kỷ niệm.

Article thumbnail
“ Yêu xa là những lúc bất chợt em cười một mình khi nghĩ về anh. Yêu xa là khi con người ta sống và yêu bằng kỷ niệm. “
Khuyết danh

Yêu xa là những lúc bất chợt em cười một mình khi nghĩ về anh. Yêu xa là khi con người ta sống và yêu bằng kỷ niệm.

Article thumbnail
“ Yêu xa là những lúc bất chợt em cười một mình khi nghĩ về anh. Yêu xa là khi con người ta sống và yêu bằng kỷ niệm. “
Khuyết danh

Yêu xa là những lúc bất chợt em cười một mình khi nghĩ về anh. Yêu xa là khi con người ta sống và yêu bằng kỷ niệm.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue