Khuyết danh -Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc...

Article thumbnail
“ Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi tôi còn thơ ấu. Bây giờ, tôi biết ơn ông vì những điều đó. “
Khuyết danh

Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi tôi còn thơ ấu. Bây giờ, tôi biết ơn ông vì những điều đó.

Article thumbnail
“ Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi tôi còn thơ ấu. Bây giờ, tôi biết ơn ông vì những điều đó. “
Khuyết danh

Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi tôi còn thơ ấu. Bây giờ, tôi biết ơn ông vì những điều đó.

Article thumbnail
“ Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi tôi còn thơ ấu. Bây giờ, tôi biết ơn ông vì những điều đó. “
Khuyết danh

Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi tôi còn thơ ấu. Bây giờ, tôi biết ơn ông vì những điều đó.

Article thumbnail
“ Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi tôi còn thơ ấu. Bây giờ, tôi biết ơn ông vì những điều đó. “
Khuyết danh

Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi tôi còn thơ ấu. Bây giờ, tôi biết ơn ông vì những điều đó.

Article thumbnail
“ Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi tôi còn thơ ấu. Bây giờ, tôi biết ơn ông vì những điều đó. “
Khuyết danh

Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi tôi còn thơ ấu. Bây giờ, tôi biết ơn ông vì những điều đó.

Article thumbnail
“ Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi tôi còn thơ ấu. Bây giờ, tôi biết ơn ông vì những điều đó. “
Khuyết danh

Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi tôi còn thơ ấu. Bây giờ, tôi biết ơn ông vì những điều đó.

Article thumbnail
“ Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi tôi còn thơ ấu. Bây giờ, tôi biết ơn ông vì những điều đó. “
Khuyết danh

Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi tôi còn thơ ấu. Bây giờ, tôi biết ơn ông vì những điều đó.

Article thumbnail
“ Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi tôi còn thơ ấu. Bây giờ, tôi biết ơn ông vì những điều đó. “
Khuyết danh

Bố là người nuôi dưỡng và cũng là người khắc nghiệt, đáng ghét nhất khi tôi còn thơ ấu. Bây giờ, tôi biết ơn ông vì những điều đó.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue