Khuyết danh -Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Đừng...

Article thumbnail
“ Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Đừng đứng đợi những thứ mình không thấy trước mắt. “
Khuyết danh

Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Đừng đứng đợi những thứ mình không thấy trước mắt.

Article thumbnail
“ Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Đừng đứng đợi những thứ mình không thấy trước mắt. “
Khuyết danh

Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Đừng đứng đợi những thứ mình không thấy trước mắt.

Article thumbnail
“ Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Đừng đứng đợi những thứ mình không thấy trước mắt. “
Khuyết danh

Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Đừng đứng đợi những thứ mình không thấy trước mắt.

Article thumbnail
“ Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Đừng đứng đợi những thứ mình không thấy trước mắt. “
Khuyết danh

Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Đừng đứng đợi những thứ mình không thấy trước mắt.

Article thumbnail
“ Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Đừng đứng đợi những thứ mình không thấy trước mắt. “
Khuyết danh

Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Đừng đứng đợi những thứ mình không thấy trước mắt.

Article thumbnail
“ Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Đừng đứng đợi những thứ mình không thấy trước mắt. “
Khuyết danh

Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Đừng đứng đợi những thứ mình không thấy trước mắt.

Article thumbnail
“ Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Đừng đứng đợi những thứ mình không thấy trước mắt. “
Khuyết danh

Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Đừng đứng đợi những thứ mình không thấy trước mắt.

Article thumbnail
“ Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Đừng đứng đợi những thứ mình không thấy trước mắt. “
Khuyết danh

Đừng chạy theo những thứ không thuộc về mình. Đừng đứng đợi những thứ mình không thấy trước mắt.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue