Khuyết danh -Con người ngu ngốc nhất là việc kí gửi trái...

Article thumbnail
“ Con người ngu ngốc nhất là việc kí gửi trái tim của mình cho người khác để rồi không lấy lại được. “
Khuyết danh

Con người ngu ngốc nhất là việc kí gửi trái tim của mình cho người khác để rồi không lấy lại được.

Article thumbnail
“ Con người ngu ngốc nhất là việc kí gửi trái tim của mình cho người khác để rồi không lấy lại được. “
Khuyết danh

Con người ngu ngốc nhất là việc kí gửi trái tim của mình cho người khác để rồi không lấy lại được.

Article thumbnail
“ Con người ngu ngốc nhất là việc kí gửi trái tim của mình cho người khác để rồi không lấy lại được. “
Khuyết danh

Con người ngu ngốc nhất là việc kí gửi trái tim của mình cho người khác để rồi không lấy lại được.

Article thumbnail
“ Con người ngu ngốc nhất là việc kí gửi trái tim của mình cho người khác để rồi không lấy lại được. “
Khuyết danh

Con người ngu ngốc nhất là việc kí gửi trái tim của mình cho người khác để rồi không lấy lại được.

Article thumbnail
“ Con người ngu ngốc nhất là việc kí gửi trái tim của mình cho người khác để rồi không lấy lại được. “
Khuyết danh

Con người ngu ngốc nhất là việc kí gửi trái tim của mình cho người khác để rồi không lấy lại được.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue