Khuyết danh -Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc. Nghĩa sinh...

Article thumbnail
“ Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc. Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên. “
Khuyết danh

Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc. Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên.

Article thumbnail
“ Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc. Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên. “
Khuyết danh

Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc. Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên.

Article thumbnail
“ Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc. Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên. “
Khuyết danh

Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc. Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên.

Article thumbnail
“ Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc. Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên. “
Khuyết danh

Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc. Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên.

Article thumbnail
“ Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc. Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên. “
Khuyết danh

Ơn dưỡng dục một đời con ghi tạc. Nghĩa sinh thành trọn kiếp mãi không quên.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue