Khuyết danh -Cha một đời oằn vai gánh nặng. Mẹ một đời...

Article thumbnail
“ Cha một đời oằn vai gánh nặng. Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân. “
Khuyết danh

Cha một đời oằn vai gánh nặng. Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân.

Article thumbnail
“ Cha một đời oằn vai gánh nặng. Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân. “
Khuyết danh

Cha một đời oằn vai gánh nặng. Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân.

Article thumbnail
“ Cha một đời oằn vai gánh nặng. Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân. “
Khuyết danh

Cha một đời oằn vai gánh nặng. Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân.

Article thumbnail
“ Cha một đời oằn vai gánh nặng. Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân. “
Khuyết danh

Cha một đời oằn vai gánh nặng. Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân.

Article thumbnail
“ Cha một đời oằn vai gánh nặng. Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân. “
Khuyết danh

Cha một đời oằn vai gánh nặng. Mẹ một đời đôi dép lạc bàn chân.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue