Khuyết danh -Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng....

Article thumbnail
“ Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng. Cũng như là không phải cứ có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại. Và không phải cứ có một người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có một người trở về. “
Khuyết danh

Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng. Cũng như là không phải cứ có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại. Và không phải cứ có một người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có một người trở về.

Article thumbnail
“ Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng. Cũng như là không phải cứ có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại. Và không phải cứ có một người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có một người trở về. “
Khuyết danh

Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng. Cũng như là không phải cứ có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại. Và không phải cứ có một người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có một người trở về.

Article thumbnail
“ Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng. Cũng như là không phải cứ có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại. Và không phải cứ có một người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có một người trở về. “
Khuyết danh

Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng. Cũng như là không phải cứ có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại. Và không phải cứ có một người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có một người trở về.

Article thumbnail
“ Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng. Cũng như là không phải cứ có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại. Và không phải cứ có một người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có một người trở về. “
Khuyết danh

Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng. Cũng như là không phải cứ có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại. Và không phải cứ có một người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có một người trở về.

Article thumbnail
“ Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng. Cũng như là không phải cứ có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại. Và không phải cứ có một người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có một người trở về. “
Khuyết danh

Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng. Cũng như là không phải cứ có một người hết lòng yêu thì sẽ có một người đáp lại. Và không phải cứ có một người mòn mỏi chờ đợi thì sẽ có một người trở về.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue