Khuyết danh -Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ đắng...

Article thumbnail
“ Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ đắng cay hôm qua. Cũng như… Cái lạnh lùng hôm nay được tạo nên từ sự phản bội hôm qua. “
Khuyết danh

Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ đắng cay hôm qua. Cũng như… Cái lạnh lùng hôm nay được tạo nên từ sự phản bội hôm qua.

Article thumbnail
“ Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ đắng cay hôm qua. Cũng như… Cái lạnh lùng hôm nay được tạo nên từ sự phản bội hôm qua. “
Khuyết danh

Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ đắng cay hôm qua. Cũng như… Cái lạnh lùng hôm nay được tạo nên từ sự phản bội hôm qua.

Article thumbnail
“ Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ đắng cay hôm qua. Cũng như… Cái lạnh lùng hôm nay được tạo nên từ sự phản bội hôm qua. “
Khuyết danh

Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ đắng cay hôm qua. Cũng như… Cái lạnh lùng hôm nay được tạo nên từ sự phản bội hôm qua.

Article thumbnail
“ Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ đắng cay hôm qua. Cũng như… Cái lạnh lùng hôm nay được tạo nên từ sự phản bội hôm qua. “
Khuyết danh

Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ đắng cay hôm qua. Cũng như… Cái lạnh lùng hôm nay được tạo nên từ sự phản bội hôm qua.

Article thumbnail
“ Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ đắng cay hôm qua. Cũng như… Cái lạnh lùng hôm nay được tạo nên từ sự phản bội hôm qua. “
Khuyết danh

Cái mạnh mẽ hôm nay được tạo nên từ đắng cay hôm qua. Cũng như… Cái lạnh lùng hôm nay được tạo nên từ sự phản bội hôm qua.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue