Khuyết danh -Thà làm ngươi dưng đi qua nhau còn hơn đi...

Article thumbnail
“ Thà làm ngươi dưng đi qua nhau còn hơn đi bên nhau một cách không chân thành. “
Khuyết danh

Thà làm ngươi dưng đi qua nhau còn hơn đi bên nhau một cách không chân thành.

Article thumbnail
“ Thà làm ngươi dưng đi qua nhau còn hơn đi bên nhau một cách không chân thành. “
Khuyết danh

Thà làm ngươi dưng đi qua nhau còn hơn đi bên nhau một cách không chân thành.

Article thumbnail
“ Thà làm ngươi dưng đi qua nhau còn hơn đi bên nhau một cách không chân thành. “
Khuyết danh

Thà làm ngươi dưng đi qua nhau còn hơn đi bên nhau một cách không chân thành.

Article thumbnail
“ Thà làm ngươi dưng đi qua nhau còn hơn đi bên nhau một cách không chân thành. “
Khuyết danh

Thà làm ngươi dưng đi qua nhau còn hơn đi bên nhau một cách không chân thành.

Article thumbnail
“ Thà làm ngươi dưng đi qua nhau còn hơn đi bên nhau một cách không chân thành. “
Khuyết danh

Thà làm ngươi dưng đi qua nhau còn hơn đi bên nhau một cách không chân thành.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue