Khuyết danh -Chợt nhận ra: Bây giờ mỗi khi mình buồn, chẳng...

Article thumbnail
“ Chợt nhận ra: Bây giờ mỗi khi mình buồn, chẳng ai nhắn tin cho ai để tâm sự. Chỉ online lặng lẽ đọc status, viết và copy những status giống tâm trạng của mình. Tự kỉ à? Không hẳn là thế. Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ. “
Khuyết danh

Chợt nhận ra: Bây giờ mỗi khi mình buồn, chẳng ai nhắn tin cho ai để tâm sự. Chỉ online lặng lẽ đọc status, viết và copy những status giống tâm trạng của mình. Tự kỉ à? Không hẳn là thế. Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ.

Article thumbnail
“ Chợt nhận ra: Bây giờ mỗi khi mình buồn, chẳng ai nhắn tin cho ai để tâm sự. Chỉ online lặng lẽ đọc status, viết và copy những status giống tâm trạng của mình. Tự kỉ à? Không hẳn là thế. Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ. “
Khuyết danh

Chợt nhận ra: Bây giờ mỗi khi mình buồn, chẳng ai nhắn tin cho ai để tâm sự. Chỉ online lặng lẽ đọc status, viết và copy những status giống tâm trạng của mình. Tự kỉ à? Không hẳn là thế. Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ.

Article thumbnail
“ Chợt nhận ra: Bây giờ mỗi khi mình buồn, chẳng ai nhắn tin cho ai để tâm sự. Chỉ online lặng lẽ đọc status, viết và copy những status giống tâm trạng của mình. Tự kỉ à? Không hẳn là thế. Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ. “
Khuyết danh

Chợt nhận ra: Bây giờ mỗi khi mình buồn, chẳng ai nhắn tin cho ai để tâm sự. Chỉ online lặng lẽ đọc status, viết và copy những status giống tâm trạng của mình. Tự kỉ à? Không hẳn là thế. Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ.

Article thumbnail
“ Chợt nhận ra: Bây giờ mỗi khi mình buồn, chẳng ai nhắn tin cho ai để tâm sự. Chỉ online lặng lẽ đọc status, viết và copy những status giống tâm trạng của mình. Tự kỉ à? Không hẳn là thế. Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ. “
Khuyết danh

Chợt nhận ra: Bây giờ mỗi khi mình buồn, chẳng ai nhắn tin cho ai để tâm sự. Chỉ online lặng lẽ đọc status, viết và copy những status giống tâm trạng của mình. Tự kỉ à? Không hẳn là thế. Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ.

Article thumbnail
“ Chợt nhận ra: Bây giờ mỗi khi mình buồn, chẳng ai nhắn tin cho ai để tâm sự. Chỉ online lặng lẽ đọc status, viết và copy những status giống tâm trạng của mình. Tự kỉ à? Không hẳn là thế. Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ. “
Khuyết danh

Chợt nhận ra: Bây giờ mỗi khi mình buồn, chẳng ai nhắn tin cho ai để tâm sự. Chỉ online lặng lẽ đọc status, viết và copy những status giống tâm trạng của mình. Tự kỉ à? Không hẳn là thế. Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ.

Article thumbnail
“ Chợt nhận ra: Bây giờ mỗi khi mình buồn, chẳng ai nhắn tin cho ai để tâm sự. Chỉ online lặng lẽ đọc status, viết và copy những status giống tâm trạng của mình. Tự kỉ à? Không hẳn là thế. Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ. “
Khuyết danh

Chợt nhận ra: Bây giờ mỗi khi mình buồn, chẳng ai nhắn tin cho ai để tâm sự. Chỉ online lặng lẽ đọc status, viết và copy những status giống tâm trạng của mình. Tự kỉ à? Không hẳn là thế. Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ.

Article thumbnail
“ Chợt nhận ra: Bây giờ mỗi khi mình buồn, chẳng ai nhắn tin cho ai để tâm sự. Chỉ online lặng lẽ đọc status, viết và copy những status giống tâm trạng của mình. Tự kỉ à? Không hẳn là thế. Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ. “
Khuyết danh

Chợt nhận ra: Bây giờ mỗi khi mình buồn, chẳng ai nhắn tin cho ai để tâm sự. Chỉ online lặng lẽ đọc status, viết và copy những status giống tâm trạng của mình. Tự kỉ à? Không hẳn là thế. Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ.

Article thumbnail
“ Chợt nhận ra: Bây giờ mỗi khi mình buồn, chẳng ai nhắn tin cho ai để tâm sự. Chỉ online lặng lẽ đọc status, viết và copy những status giống tâm trạng của mình. Tự kỉ à? Không hẳn là thế. Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ. “
Khuyết danh

Chợt nhận ra: Bây giờ mỗi khi mình buồn, chẳng ai nhắn tin cho ai để tâm sự. Chỉ online lặng lẽ đọc status, viết và copy những status giống tâm trạng của mình. Tự kỉ à? Không hẳn là thế. Đó là đang viết ra những gì mình đang nghĩ.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue