Khuyết danh -Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay không...

Article thumbnail
“ Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay không phải do ta ngu ngốc hay không tốt. Mà là vì… ta đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình. “
Khuyết danh

Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay không phải do ta ngu ngốc hay không tốt. Mà là vì… ta đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình.

Article thumbnail
“ Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay không phải do ta ngu ngốc hay không tốt. Mà là vì… ta đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình. “
Khuyết danh

Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay không phải do ta ngu ngốc hay không tốt. Mà là vì… ta đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình.

Article thumbnail
“ Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay không phải do ta ngu ngốc hay không tốt. Mà là vì… ta đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình. “
Khuyết danh

Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay không phải do ta ngu ngốc hay không tốt. Mà là vì… ta đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình.

Article thumbnail
“ Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay không phải do ta ngu ngốc hay không tốt. Mà là vì… ta đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình. “
Khuyết danh

Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay không phải do ta ngu ngốc hay không tốt. Mà là vì… ta đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình.

Article thumbnail
“ Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay không phải do ta ngu ngốc hay không tốt. Mà là vì… ta đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình. “
Khuyết danh

Sự phản bội mà ta nhận được hôm nay không phải do ta ngu ngốc hay không tốt. Mà là vì… ta đã quá tốt với những thứ chẳng xứng đáng với mình.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue