Khuyết danh -Lúc trước, tôi đợi… người tôi yêu. Bây giờ… tôi...

Article thumbnail
“ Lúc trước, tôi đợi… người tôi yêu. Bây giờ… tôi đợi cho trái tim tôi... hết yêu người. “
Khuyết danh

Lúc trước, tôi đợi… người tôi yêu. Bây giờ… tôi đợi cho trái tim tôi... hết yêu người.

Article thumbnail
“ Lúc trước, tôi đợi… người tôi yêu. Bây giờ… tôi đợi cho trái tim tôi... hết yêu người. “
Khuyết danh

Lúc trước, tôi đợi… người tôi yêu. Bây giờ… tôi đợi cho trái tim tôi... hết yêu người.

Article thumbnail
“ Lúc trước, tôi đợi… người tôi yêu. Bây giờ… tôi đợi cho trái tim tôi... hết yêu người. “
Khuyết danh

Lúc trước, tôi đợi… người tôi yêu. Bây giờ… tôi đợi cho trái tim tôi... hết yêu người.

Article thumbnail
“ Lúc trước, tôi đợi… người tôi yêu. Bây giờ… tôi đợi cho trái tim tôi... hết yêu người. “
Khuyết danh

Lúc trước, tôi đợi… người tôi yêu. Bây giờ… tôi đợi cho trái tim tôi... hết yêu người.

Article thumbnail
“ Lúc trước, tôi đợi… người tôi yêu. Bây giờ… tôi đợi cho trái tim tôi... hết yêu người. “
Khuyết danh

Lúc trước, tôi đợi… người tôi yêu. Bây giờ… tôi đợi cho trái tim tôi... hết yêu người.

Article thumbnail
“ Lúc trước, tôi đợi… người tôi yêu. Bây giờ… tôi đợi cho trái tim tôi... hết yêu người. “
Khuyết danh

Lúc trước, tôi đợi… người tôi yêu. Bây giờ… tôi đợi cho trái tim tôi... hết yêu người.

Article thumbnail
“ Lúc trước, tôi đợi… người tôi yêu. Bây giờ… tôi đợi cho trái tim tôi... hết yêu người. “
Khuyết danh

Lúc trước, tôi đợi… người tôi yêu. Bây giờ… tôi đợi cho trái tim tôi... hết yêu người.

Article thumbnail
“ Lúc trước, tôi đợi… người tôi yêu. Bây giờ… tôi đợi cho trái tim tôi... hết yêu người. “
Khuyết danh

Lúc trước, tôi đợi… người tôi yêu. Bây giờ… tôi đợi cho trái tim tôi... hết yêu người.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue