Khuyết danh -Cuộc sống ngắn lắm, hôn chậm thôi, cười to lên,...

Article thumbnail
“ Cuộc sống ngắn lắm, hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh. “
Khuyết danh

Cuộc sống ngắn lắm, hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh.

Article thumbnail
“ Cuộc sống ngắn lắm, hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh. “
Khuyết danh

Cuộc sống ngắn lắm, hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh.

Article thumbnail
“ Cuộc sống ngắn lắm, hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh. “
Khuyết danh

Cuộc sống ngắn lắm, hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh.

Article thumbnail
“ Cuộc sống ngắn lắm, hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh. “
Khuyết danh

Cuộc sống ngắn lắm, hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh.

Article thumbnail
“ Cuộc sống ngắn lắm, hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh. “
Khuyết danh

Cuộc sống ngắn lắm, hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh.

Article thumbnail
“ Cuộc sống ngắn lắm, hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh. “
Khuyết danh

Cuộc sống ngắn lắm, hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh.

Article thumbnail
“ Cuộc sống ngắn lắm, hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh. “
Khuyết danh

Cuộc sống ngắn lắm, hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh.

Article thumbnail
“ Cuộc sống ngắn lắm, hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh. “
Khuyết danh

Cuộc sống ngắn lắm, hôn chậm thôi, cười to lên, yêu chân thành và tha thứ thật nhanh.

Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail
Article thumbnail

Quotes of Other Authors

Continue